جدید THE LIBRARY کتابخانه نمایش بزرگتر

THE LIBRARY کتابخانه

این ساختمان بزرگ با سالن های مطالعه شبیه کلیسای جامع و دومین مجموعه بزرگ جهان ، از سال 1897 که افتتاح شده است ، برای همه محققان مک mecه است. به راحتی می توان فهمید که چرا آنها می گویند دانش با پرینت سه بعدی قابل توجه از این ، قدرت است. تزئینی ، یادبود الهام گرفته از هنرهای زیبا.

جزئیات بیشتر

اطلاعات بیشتر

With cathedral-like reading rooms and the second largest collection in the world, this spacious structure has been a mecca for researchers of all kinds since it opened in 1897. It۪s easy to see why they say knowledge is power with an impressive 3D print of this ornate, Beaux Arts-inspired monument to learning.

مهندس امیر مبشر

Amirmobasher.ir